Obchodní podmínky

Obchodní podmínky – Základní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky používání e-shopu (dále jen „Podmínky“) platí pro všechny osoby, které navštěvují a využívají tento e-shop. Podmínky jsou platné ode dne zveřejnění na stránkách e-shopu. To, že je s Podmínkami Zákazník srozuměn a souhlasí s nimi, stvrzuje při objednávce zboží.

Každý, kdo navštíví e-shop, je zákazníkem těchto internetových stránek a je povinen se při jejich používání řídit platnými právními předpisy, jednat v souladu s dobrými mravy a těmito VOP, nepoškozovat dobré jméno a práva prodávajícího. K návštěvě e-shopu a otevření jeho prezentace je oprávněna pouze fyzická osoba, jež dovršila 18 let věku. Dovršení věku 18 let zákazník vždy potvrdí před otevřením prezentace e-shopu kliknutím na políčko „Ano“, které se vždy zobrazí před otevřením prezentace e-shopu s upozorněním na požadavek plnoletosti dovršení věku 18 let .

Prodávající tímto prohlašuje a dává na vědomí, že návštěva e-shopu, objednání a prodej alkoholických nápojů (dále jen „zboží“) fyzickým osobám mladším 18 let je zakázán.

Ostatní záležitosti nespecifikované Podmínkami se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

 1. PRODÁVAJÍCÍ
  1. Prodávajícím je Lukáš Mlodzik, IČO: 11661101, se sídlem: Ptáčovský Žleb 283,Třebíč 674 01, Česká republika.
 2. ZÁKAZNÍK
  1. Zákazníkem je spotřebitel nebo organizace, kterému Prodávající úplatně poskytne objednané zboží.
 1. UŽÍVÁNÍ E-SHOPŮ, ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SLUŽEB
  1. Zákazník využívá e-shop na vlastní odpovědnost. Zákazníkovi, který poruší Podmínky, má Prodávající právo zamezit ve využití e-shopu.
  2. Poskytovatel není účastníkem smluvních vztahů mezi Zákazníkem a Prodávajícím. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností Prodávajícího ani za případnou škodu vzniklou Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti se smlouvou Poskytovatele s Prodávajícím. Stejně tak neodpovídá za inzerované zboží. Prodávající nabízí své zboží v e-shopu sám, na své jméno a na svoji zodpovědnost.
  3. Prodávající nezaručují nepřerušený přístup do e-shopu ani jejich bezpečnost. Taktéž neodpovídají za škodu způsobenou Zákazníkovi při užívání e-shopu, škody způsobené přerušením provozu, počítačovými viry a dalšími okolnostmi.
  4. Dle § 15 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v platném znění, se Zákazníkem může stát pouze osoba starší 18 let. Zákazník bere na vědomí skutečnost a souhlasí s ní, že Prodávající a také osoba zajišťující předání zboží (poštovní doručovatel, kurýr apod.) mohou v souvislosti s objednávkou požádat o prokázání splnění této podmínky, a to např. předložením kopie nebo obrazového záznamu průkazu totožnosti osoby přebírající zboží.
 2. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE, PRODÁVAJÍCÍHO A ZÁKAZNÍKA
  1. Odesláním objednávky vzniká mezi Prodávajícím a Zákazníkem kupní smlouva. Uzavřením smlouvy Zákazník stvrzuje, že je seznámen s Podmínkami a souhlasí s nimi.
  2. Zákazník je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno, telefonní číslo, e-mail a další případně požadované údaje. Prodávající nenese odpovědnost za nedoručení ani opožděné doručení objednaného zboží z důvodu nesprávných kontaktních údajů poskytnutých Zákazníkem.
  3. Po odeslání objednávky je Zákazník elektronicky informován o potvrzení objednávky. Objednané zboží zůstává ve vlastnictví Prodávajícího až do okamžiku jeho úplného zaplacení Zákazníkem.
  4. Po doručení zásilky je Zákazník povinen si ji prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu.
  5. Zákazník je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutné zboží opakovaně doručit nebo doručit jiným způsobem, je Zákazník povinen Prodávajícímu uhradit náklady spojené s tímto opakovaným odesláním.
  6. Prodávající k objednanému zboží přiloží daňový doklad (fakturu) obsahující veškeré náležitosti včetně cen za jednotlivé položky a výše DPH. Tento doklad také může Prodávající Zákazníkovi doručit v elektronické podobě po domluvě. Současně slouží jako dodací list.
  7. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud Zákazník opakovaně neplní svůj závazek převzít zboží a zaplatit kupní cenu.
  8. Prodávající se snaží doručit objednané zboží Zákazníkovi v co nejkratším termínu.
  9. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že se objednané zboží již nevyrábí, nedodává, výrazným způsobem se změnila jeho prodejní cena nebo není dlouhodobě skladem.
 3. ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ, NÁKLADY NA DODÁNÍ
  1. TopTrans / Přepravní služba / Rozvoz zboží – v případě dodání v rámci České republiky
   (Zboží je běžně odesíláno do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky.
   V případě platby bankovním převodem začíná lhůta pro odeslání běžet okamžikem připsání platby na účet Prodávajícího.)
  2. Messenger/ Přepravní služba / Rozvoz zboží – v případě dodání v rámci České republiky
 4. (Zboží je běžně odesíláno do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky.
 5. V případě platby bankovním převodem začíná lhůta pro odeslání běžet okamžikem připsání platby na účet Prodávajícího.)
 6. PLATBA ZA ZBOŽÍ, TRANSAKČNÍ POPLATKY
  1. Platba kartou skrze platební portál GoPay
  2. Bankovním převodem
  3. Na dobírku-Zaběhnutý způsob, kdy platíte přepravci při převzetí balíčku. Balíček odesíláme ihned po přijetí objednávky. přičemž Vás následně informuje přímo přepravce o době dodání či vyzvednutí na jeho pobočce. 
 7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  1. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí objednaného zboží. V takovém případě je Zákazník povinen svůj projev vůle o odstoupení od smlouvy odeslat Prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Zákazník je povinen vrátit zboží nepoužité a kompletní ve zcela nepoškozeném stavu společně s dokladem o koupi zboží. Zákazník může zboží vrátit prodávajícímu osobně nebo zasláním zboží poštou. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Zákazník je zároveň povinen uvést, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny zboží.
  2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je Zákazník o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat Prodávajícího formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu).
  3. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku náklady spojené s vrácením zboží v případě odstoupení od smlouvy nese Zákazník.
  4. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, ani zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 8. VADNÉ PLNĚNÍ, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.
  2. Záruční doba pro objednávané zboží se řídí platným občanským zákoníkem. Záruční doba začíná běžet okamžikem převzetí zboží a končí 6 měsíců od převzetí zboží. Prodávající se zbavuje odpovědnosti za vady vzniklé neodbornou manipulací, použitím zboží v rozporu s jeho účelem, poškozením přírodními živly, prostřednictvím třetích osob a na opotřebení způsobené obvyklým užíváním nebo nevhodným zacházením a skladováním ze strany Zákazníka.
  3. K uplatnění reklamace je nutné, aby Zákazník Prodávajícímu doručil reklamované zboží (v obalu, který brání poškození při jeho přepravě) a společně s ním také kopii faktury či jiný doklad prokazující koupi zboží u Prodávajícího. Za den uplatnění reklamace je považován den doručení reklamovaného zboží a dokladu na adresu Prodávajícího. Prodávající vydá Zákazníkovi písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a posléze potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné zdůvodnění zamítnutí reklamace.
  4. O reklamaci rozhoduje Prodávající obratem, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejich uplatnění.
 1. PLATNOST A ÚČINNOST TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK
  1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti ode dne zveřejnění na stránkách e-shopu, tj. ode dne 20. 9. 2018.
 2. VYMEZENÍ PRÁVNÍCH VZTAHŮ
  1. Prodávající není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  2. Mimosoudní vyřizování stížností Zákazníků zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@laurentsatov.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle Prodávající na elektronickou adresu Zákazníka.
  3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  4. Právní vztahy mezi Prodávajícím a Zákazníkem–spotřebitelem, těmito obchodní podmínky neupravenými, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění a dalšími platnými předpisy upravujícími vztahy mezi Prodávajícím a Zákazníkem. Případné úpravy této obchodní podmínky, které musí být v souladu se zákonem, musí být schváleny oběma smluvními stranami písemnou formou.
  5. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Prodávající a Zákazník sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Zákazník dává odesláním objednávky svůj souhlas se shromažďováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a pro statistické a marketingové účely Prodávajícího. Těmito osobními údaji jsou míněny jméno a příjmení, dodací adresa, telefon a e-mail. S osobními údaji, které Zákazník v rámci uzavření kupní smlouvy poskytne, je nakládáno v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné a nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou distribučních společností pro zajištění bezproblémového doručení objednaného zboží.
  2. Odesláním objednávky Zákazník poskytuje souhlas s využitím osobních údajů pro marketingové účely Poskytovatele a Prodávajícího v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Tento souhlas může Zákazník kdykoliv odvolat telefonicky nebo elektronicky, a to e-mailem.
  3. Prodávající i Poskytovatel se zavazují nakládat s osobními daty Zákazníka důvěrně. Obchodní podmínky a Osobní údaje získané v rámci uzavřené kupní smlouvy nebudou poskytnuty žádné třetí straně, tj. nebudou předávány, prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty.
  4. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zákazník má kdykoliv právo požádat Prodávajícího o vymazání svých osobních údajů z databáze s výjimkou zákonem požadovaných údajů o uskutečněných objednávkách, které je Prodávající povinen archivovat.
Obchodní podmínky