Reklamace

Reklamace

VADNÉ PLNĚNÍ, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE

Záruční doba pro objednávané zboží se řídí platným občanským zákoníkem. Záruční doba začíná běžet okamžikem převzetí zboží a končí 6 měsíců od převzetí zboží. Prodávající se zbavuje odpovědnosti za vady vzniklé neodbornou manipulací, použitím zboží v rozporu s jeho účelem, poškozením přírodními živly, prostřednictvím třetích osob a na opotřebení způsobené obvyklým užíváním nebo nevhodným zacházením a skladováním ze strany Zákazníka.

K uplatnění je nutné, aby Zákazník Prodávajícímu doručil reklamované zboží (v obalu, který brání poškození při jeho přepravě) a společně s ním také kopii faktury či jiný doklad prokazující koupi zboží u Prodávajícího. Za den uplatnění reklamace je považován den doručení reklamovaného zboží a dokladu na adresu Prodávajícího. Prodávající vydá Zákazníkovi písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a posléze potvrzení o datu a způsobu vyřízení plnění škodné události případně písemné zdůvodnění zamítnutí reklamO reklamaci rozhoduje prodávající obratem, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejich uplatnění.

Kontaktujte nás také telefonicky při zjištění poškození popř. se může stát, že dojde k záměně druhů vína a domluvíme se na dalším postupu plnění škodné události.

Reklamace